Usmernenie pre farnosti košickej arcidiecézy v čase pandémie

Aktualizované usmernenia platné od 1.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze:

Všeobecné pokyny

– Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami. Je vhodné mať dvere otvorené tak, aby sa ich osoby nemuseli dotýkať.

– Sväteničky nech sú prázdne a zakryté, aby tam nikto nedával ruky.

– Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.

Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.

– Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali preložiť daný úmysel na iný termín.

– Kňazi nech si pozorne všímajú potreby núdznych a odkázaných a podľa možnosti im poskytujú a organizujú pre nich pomoc.

– Farnosti a iné cirkevné inštitúcie ostali v tomto čase bez príjmov. Farári nech príjmu opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie následkov. Cez web stránku a bulletin, kde má byť zverejnené číslo účtu farnosti (IBAN), poproste veriacich k podpore.

– Zverejniť na výveske pred kostolom, web stránke farnosti a v bulletine:

> čas, kedy je pravidelne otvorený farský kostol pre súkromnú modlitbu: Zborov denne od 8.00 do 18.00 hod.

– telefónne číslo, na ktorom je kňaz k dispozícii veriacim, a tiež email: na hlavnom paneli

– začiatok obradov tridua, aby sa veriaci mohli pripojiť vo svojich príbytkoch buď sledovaním bohoslužby, alebo slávením Liturgie domácej cirkvi (poslané emailom): bude doplnené

–  prenos bohoslužieb: TV LUX  pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30; sobota 7.00 a 18.30; nedeľa 10.00 a 18.30

Rádio Lumen   8.30 a 18.00; farský prenos bohoslužby cez streaming (ak to má farnosť) zatiaľ Facebook

   Rádio Regina   pondelok – piatok 17.30

Sviatostná služba

– Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.

– V prípade viacerých krstov v ten istý deň, každý krst nech sa koná v inom čase a vždy s novou vodou.

– Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou. K sviatosti zmierenia nech sa využije priestor mimo uzatvorenej spovednice či spovednej miestnosti s maximálnou pozornosťou venovanou zachovaniu spovedného tajomstva.

– Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

– Sväté prijímanie sa podáva do rúk (pozri rozhodnutie KBS); o spôsobe treba poučiť veriacich, hoci aj jednotlivo.

– Návšteva chorého v domácnosti:

– pred návštevou je potrebné telefonicky sa informovať, či nejde o chorého v karanténe alebo či je niekto v domácnosti v karanténe;

– dodržať ochranné opatrenia, rúško, prípadne rukavice;

– pomazanie sa môže udeliť pomocou vatovej tyčinky alebo vatového tampónu, čím sa zabráni priamemu kontaktu, po návrate na faru použitú vatu treba spáliť;

– návštevu obmedziť na minimálne potrebný čas;

– nezabudnúť na dostatočné umytie vlastných rúk pred a po návšteve chorého;

– poznamenať si kontakt komu bola poskytnutá služba, kvôli prípadnej karanténe.

– Zádušné (pohrebné) sv. omše môžu byť bez účasti príbuzných alebo neskôr po skončení obmedzenia s ich účasťou.

Zmeny v programe

– Prvé sv. prijímania a birmovania, ktoré mali byť v apríli a máji, sú posunuté na iný termín, ktorý je potrebné konzultovať so zainteresovanými (rodičia, birmovanci). Pokiaľ ide o plánované dátumy udeľovania sviatosti birmovania, po uvoľnení mimoriadnych opatrení budú sa hľadať náhradné termíny.

– Pokračovanie vo farskej katechéze na prvé sv. prijímanie a  sviatosť birmovania bude po otvorení škôl s tým, že je na farárovi, aby zodpovedne modifikoval počet a rozsah zostávajúcich stretnutí.

– Arcidiecézne stretnutie mladých v Snine a oslavy manželských výročí v katedrále sa toho roku rušia.

– Prípravu na manželstvo je potrebné obmedziť na základné poučenie o sviatosti manželstva s každým párom osobitne.

Veľký týždeň a Veľká noc

– Omša svätenia olejov sa predbežne presúva na štvrtok 4. júna 2020, sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

– Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich; je potrebné postupovať podľa usmernení, ktoré Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí stanovila dekrétmi 19.03.2020 a 25.03.2020 (text na web stránke KBS).

– Na Veľký piatok

– do modlitieb veriacich sa pridá modlitba za ukončenie pandémie

– poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi

– obrady sa ukončia „Modlitbou nad ľudom“. Sprievod do Božieho hrobu, vystavenie Sviatosti Oltárnej v monštrancii, adorácia pri Božom hrobe sa v tomto roku vynechá z dôvodu možnej väčšej koncentrácie ľudí v kostole.

– Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu požehnania zverejnite na web stránke, v bulletine prípadne nech je umiestnená v kostole, aby bola k dispozícii veriacim.

– Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.