Príhovor otca arcibiskupa pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach

Milí bratia a sestry,

prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky národy, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky dni (Mt 28, 20).

Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho Vykupiteľa a Pána, to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami.

Je s nami nielen vo chvíľach oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí konať dobro a pomáhať iným, On je s nami i vtedy, keď nastal protichodný vietor a zrazu sme zmietaní vlnami rozbúrených okolností, myšlienok, názorov, pocitov. Je s nami, keď sme zneistení, ustráchaní. Nenecháva nás ako siroty (Jn 14, 18). Je s nami vo svojom slove, vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii.

V nasledujúcich dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu v stretnutiach so Svätým Otcom Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho návšteve našej arcidiecézy a mesta Košice vidíme mimoriadny prejav Božej dobroty.

Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi bratmi a sestrami v Prešove chce svoj čas venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX sa stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie pozornosti na tieto dve skupiny neodsúva nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať ich zo svojho ľudského a pastoračného úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove slová: Som s vami.

Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Svätého Otca na Slovensko a do Košíc. Chcem vás poprosiť o zopár prejavov našej ústretovosti:

– každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za Svätého Otca Františka a za úspešné naplnenie jeho misie medzi nami;

– pokúsme sa po tieto dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti k druhým;

– aj v tejto bezprostrednej chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopakovať svoje pozvanie: Príďte do Košíc na stretnutie s pápežom Františkom;

– vzhľadom na pandémiu dodržujme stanovené opatrenia a pokyny usporiadateľov;

– všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať televízne prenosy z jednotlivých podujatí so Svätým Otcom.

Vo vernosti Svätému Otcovi a v pokore pred Bohom prijmite do sŕdc slová, ktoré nám adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, nech sa stane uistením, že Ježiš je stále s nami.

Prajem vám, aby nasledujúce dni boli posilnením viery a mocným impulzom naďalej v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8).

 

 

 

+ Mons. Bernard Bober

    arcibiskup-metropolita