OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:

                 pomocník v kuchyni – 100% úväzok od 1.9.2022

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  1. úplné stredné odborné vzdelanie,
  2. prax v odbore vítaná,
  3. zdravotná spôsobilosť,
  4. dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. prihláška do výberového konania ( žiadosť o prijatie do zamestnania),
  2. overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  3. životopis,
  4. krstný list alebo sobášny list – cirkevný.

 

Platové podmienky:

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pracovné podmienky:   doba určitá – do 31.8.2023

 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou alebo priniesť osobne do 10.8.2022 na adresu školy.

Termín výberového konania –   16.8.2022 o 9:00 hod, v priestoroch CZŠ s MŠ sv. Faustíny.

 

 

 

V Bardejove – Dlhej Lúke dňa 19.7.2022

   

 

PaedDr. Mária Exnerová

riaditeľka školy

výberové konanie pomocník v kuchyni 2022 – oznámenie