Základné modlitby a pravdy, ktoré má poznať každý veriaci spamäti

Katolícky pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Naveky. Amen.

 

Prežehnanie:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

 

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

Amen.

 

Anjelské pozdravenie:

Zdravas, Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.

Amen.

 

Chvála najsvätejšej Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz,
i vždycky
i na veky vekov.
Amen.

 

Modlitby pri stolovaní

 

Pred jedlom:

Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Po jedle:

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Modlitba k anjelovi strážcovi:

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj, pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen.

 

Modlitba k Panne Márii:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Anjel Pána:

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, a ona počala z Ducha Svätého. Zdravas, Mária….

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas, Mária….

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravas, Mária….  

V.: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
R.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 Modlime sa. – Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Raduj sa nebies Kráľovná:

Raduj sa nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja.

Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

 V.: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R.: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

 Modlime sa. – Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista potešil celý svet;
prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky 
Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Apoštolské vyznanie viery:

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho  jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Panny Márie,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný,
umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

 

Hlavné prikázanie: (Lk 10, 27-28)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

 

Desatoro Božích prikázaní:

 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
 4. Cti svojho otca i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

 

Pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Sedem darov Ducha Svätého:

 1. Múdrosti
 2. Rozumu
 3. Rady
 4. Sily
 5. Poznania
 6. Nábožnosti
 7. Bázne voči Bohu

 

Hlavné prikázanie: (Lk 10, 27-28)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

 

Šesť hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

Božské čnosti:

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

 

Mravné čnosti:

 1. Rozvážnosť
 2. Spravodlivosť
 3. Statočnosť
 4. Miernosť

 

Skutky telesného milosrdenstva:

 1. Dávať jesť hladným
 2. Dávať piť smädným
 3. Prichýliť pocestných
 4. Odievať nahých
 5. Navštevovať chorých
 6. Poskytovať pomoc väzňom
 7. Pochovávať mŕtvych

 

Skutky duchovného milosrdenstva:

 1. Napomínať hriešnikov
 2. Poúčať nevedomých
 3. Dobre radiť pochybujúcim
 4. Tešiť zarmútených
 5. Trpezlivo znášať krivdu
 6. Odpúšťať ubližujúcim
 7. Modliť sa za živých a mŕtvych

 

Sedem hlavných hriechov:

 1. pýcha
 2. lakomstvo
 3. závisť
 4. hnev
 5. smilstvo
 6. obžerstvo
 7. lenivosť

 

 

 

Cudzie hriechy

 1. Dávať iným radu na hriech
 2. Povzbudzovať iných na hriech
 3. Iným kázať hrešiť
 4. Súhlasiť s hriechom iných
 5. Pomáhať pri hriechu iných
 6. Mlčať pri hriechu iných
 7. Zastávať hriechy iných
 8. Netrestať hriechy iných
 9. Chváliť hriechy iných

 

Do neba volajúce hriechy

 1. Úmyselná vražda
 2. Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt
 3. Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu;

 

Hriechy proti Duchu Svätému

 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
 2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
 3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
 4. Závidieť blížnemu milosť Božiu
 5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
 6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti

 

Sviatosti:

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Sviatosť Oltárna – Eucharistia
 4. Sviatosť zmierenia – Spoveď
 5. Pomazanie chorých
 6. Posvätenie kňazstva
 7. Manželstvo

 

Prikázané sviatky na Slovensku

 1. Narodenie Pána Ježiša – 25. december
 2. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1.január
 3. Zjavenie Pána – 6.január
 4. Nanebovstúpenie Pána – štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli
 5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
 6. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
 7. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
 8. Všetkých svätých – 1. november
 9. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december